Project Description

חברת אאורה בפרויקט פינוי בינוי רחב היקף במתחם שלם ברמת גן. אזור מרכזי הנהנה מאופי שקט ונעים, מגישה מידית לפארק הלאומי ולכל צירי התנועה המחברים את העיר לתל אביב ולכביש 4. אזור זה הוא בית לחלק ממוסדות החינוך המצוינים של רמת גן.

במסגרת הפרויקט, ייבנו 3 מגדלי יוקרה בני 30 קומות ובבסיסם מתחם מסחרי עדכני, חניונים תת קרקעיים ושטחי ציבור ירוקים. כל אלה יעדכנו את המרחב העירוני ויספקו לדיירים חווית מגורים עדכנית, נעימה ויוקרתית בלב מטרופולין תל אביב

פרטים ומידע

 • לכבוד: אאורה ישראל - יזמות והשקעות בע"מ
 • תאריך: 30/03/2020 אאורה ישראל • Aura Israel Logo
 • בקשה לרכישת יחידת דיור פרוייקט "אאורה רמת חן" - רמת גן

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • סוגי קבצים נתמכים: jpg, gif, png, jpag, gpag, png, jpg.
 • (מצ"ב העתק צילומי של תעודת הזהות שלנו) מתכבדים לפנות אליכם (ביחד ולחוד), כלהלן:
  1. הובהר לנו, שהנכם מתעתדים להקים פרויקט בניה למגורים ולמסחר הידוע בשמו השיווקי "אאורה רמת חן" (להלן: "הפרויקט"), שנבנה ו/או יבנה במקרקעין הידועים כחלקות 86, 87, 88, 89, 103, 104, 305-299 בגוש 6142 וכן חלק מחלקות 261, 269 בגוש 6142 וחלק מחלקות 964, 757 בגוש 6143 לפי תכנית מס' 506-0107094 (רג/1622) בשטחה המוניציפאלי של עיריית רמת גן (להלן בהתאמה: "התב"ע" ו"המקרקעין").
  2. ידוע לנו, כי על המקרקעין בנויים כיום בניינים מאוכלסים בשימוש מגורים ומסחר (להלן: "המבנים הקיימים") אשר יהרסו ובמקומם יוקם הפרויקט.
  3. ידוע לנו כי במסגרת הפרויקט ייבנו שלושה בניינים על מגרשים 100 (בנין 1), 101 (בנין 2) ו- 102 (בנין 3) לפי התב"ע, כל אחד מהם יהיה בן 29 קומות מעל קומת קרקע וכן קומת גג טכנית. הבניינים יכללו סך הכל 522 יחידות דיור, כדלקמן: 
  במגרש 100 יבנו כ- 160 יחידות דיור. בקומת הקרקע ובקומה הראשונה יכללו שטחי מסחר, אשר הכניסה אליהם תתבצע מהחזית הפונה לרחוב, בנפרד מהכניסה לשטחי המגורים.  במגרש 101 יבנו כ- 181 יחידות דיור ומעונות יום. במגרש 102 יבנו כ- 181 יחידות דיור ומעונות יום.
  1. בפרויקט יוקם חניון תת קרקעי בן 5 קומות, שיהיה משותף לשלושת הבניינים.
  2. באשר למצב התכנוני ו/או רישויי, ידוע לנו כי:
   1. התקבלה החלטת ועדה למתן היתר הריסה למבנים הקיימים.
   2. טרם התקבל היתר בניה לבנין בו מצויה הדירה. 
  3. הננו מתכבדים להגיש לכם בזאת בקשה בה כלולה הצעתנו (להלן: "בקשת הרכישה"), לרכישת זכויות ביחידת דיור אשר תיבנה בפרויקט לפי הפרטים הבאים:
  הבניין בו מצויה הדירה: בנין 1 / בנין 2 / בנין 3  הקומה בה מצויה הדירה: _____  סימון זמני של הדירה: _____ סוג הדירה: דירה / פנטהאוז    מס' החדרים בדירה (כולל ממ"ד): _____ שטח הדירה: כ- _____ מ"ר הכיוונים אליהם פונה הדירה: צפון / דרום / מזרח / מערב הצמדות לדירה: כמות החניות: 1 חניה / 2 חניות בטור, אחת אחרי השניה /  2 חניות עצמאיות (נא להקיף את האפשרות הנכונה)  מיקומה של החניה/ות יקבע על ידי החברה לאחר קבלת היתר בניה סופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין מיקום החניה/ות.  מחסן: מיקום המחסן ושטחו יקבעו על ידי החברה לאחר קבלת היתר בניה סופי, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין מיקום המחסן ו/או שטחו.    מרפסת שמש בשטח של כ - _____ מ"ר,  לפי דגם הדירה המתוכנן (מצורף בזאת תשריט הדירה) (יחד, להלן: "הדירה")
  1. ידוע לנו, כי תשריט הדירה ויתר המסמכים שהוצגו בפנינו בקשר עם הדירה (להלן: "התכנון המוצג") הם להמחשה בלבד ויתכנו ביחס אליהם שינויים בתכנון ו/או במידות ו/או בשטחים וכן בעבודות הפיתוח בפרויקט והכל עפ"י הנחיות הועדה המקומית ו/או עיריית רמת גן ו/או כל רשות אחרת ולפי הוראות ההיתר הצפוי. 
  2. ידוע לנו, כי המועד הצפוי על ידיכם, להשלמת הדירה ולמסירת החזקה בה לידינו הוא בחלוף 48 חודשים ממועד קבלת היתר בניה מלא לבניין (להלן: "מועד המסירה הצפוי"), בכפוף לתנאים ולהסתייגויות שנקבעו על ידיכם, בדוגמת חוזה המכר, שנערכה על ידיכם והמוצעת על ידיכם, בקשר עם מכירת זכויותיכם בדירות בפרויקט (להלן: "דוגמת חוזה המכר").
  3. אנו מציעים כי מחיר הדירה ותנאי ומועדי התשלום, של מחיר הדירה, יהיו, כדלקמן:
   1. מחיר הדירה יהיה ______ , כולל מע"מ (להלן: "מחיר הדירה"). מחיר הדירה יוצמד למדד תשומות הבניה למגורים של חודש פברואר 2020, שיפורסם ביום 15.3.2020 עד ליום התשלום של כל תשלום ותשלום ממחיר הדירה וידוע לנו, כי לגבי מחיר הדירה, יחולו יתר התנאים וההסתייגויות שנקבעו על ידיכם, בדוגמת חוזה המכר.
   2. אנו מבקשים לחלק את תשלום מחיר הדירה ולקבוע את מועדי תשלומו, כדלקמן:
    1. סך של 7% ממחיר הדירה ישולם עד ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר חתימתנו על חוזה המכר. סכום זה ישולם לחשבון הנאמנות של בא כוחכם, ויועבר על ידו לחשבון הליווי שיפתח על ידכם בבנק עימו תחתמו על הסכם ליווי לפרויקט, בסמוך לאחר קבלת פנקס שוברים;
    2. סך של 13% ממחיר הדירה ישולם על ידנו תוך 3 ימי עסקים מיום שהודעתם לנו להגיע לקחת פנקס שוברים. נמסר לנו כי אתם מעריכים (מבלי שהדבר יחייב אתכם לכל עניין) שפנקס השוברים ימסר ב- 15.7.2020;
    3. סך של 70% ישולם עד לחלוף 47 חודשים ממועד קבלת היתר בניה סופי לבניין, ובכפוף להנפקת פנקס שוברים על ידי הבנק;
    4. סך של 10% ממחיר הדירה ישולם 5 ימי עסקים קודם למועד המסירה בו הודעתם לנו להגיע ולקבל את הדירה.
  4. ידוע לנו כי מחיר הדירה לא יכלול:
   1. מס רכישה – שישולם לפי הוראות הדין.
   2. השתתפות בהוצאותיכם, בקשר עם חיבור הדירה לתשתיות החשמל, הגז והמים, בשיעור מוערך ומוסכם מראש של 5,850 ₪, שתשולם לכם יחד עם התשלום האחרון של מחיר הדירה.
   3. השתתפות בהוצאותיכם המשפטיות בפרויקט, עבור שירותים משפטיים שניתנים בקשר עם רישום הדירה והזכוות והחובות שלנו בקשר אליה, בשיעור מוערך ומוסכם מראש של 5,872 ₪, שתשולם, לפי הוראותיכם, במועד החתימה על חוזה המכר.
  5. אנו מפקידים בידכם, במעמד חתימתנו על הודעתנו זו, סך של 30,000 ₪ (במילים: שלושים אלף שקלים חדשים בלבד, להלן: "דמי ההרשמה") בהמחאה ערוכה לפקודת אטרקצ'י ושות' (להלן: "נאמן החברה") או בהעברה בנקאית לחשבון מס' ______________ בסניף 806 (לב דיזנגוף) של בנק לאומי לישראל בע"מ, שהינו חשבון נאמנות ייעודי לפרויקט (להלן: "חשבון הנאמנות"), להבטחת רצינות הצעתנו, לפי בקשת הרכישה, ועל מנת שכל עוד תשקלו את הצעתנו לפי בקשת הרכישה ו/או יתנהל בינינו מו"מ בקשר עם הצעתנו לפי בקשת הרכישה – לא תמכרו את הדירה לכל אחד אחר. ההמחאה נשוא דמי ההרשמה תועבר לנאמן החברה ותופקד על ידו בחשבון הנאמנות.  
  מובהר ומוסכם כי במקרה בו נעביר את דמי הרצינות לחשבון הנאמנות במטבע חוץ, יומר הסכום ששולם כאמור לשקלים חדשים בהתאם לשער החליפין שיהיה ידוע באותו מועד. ידוע לנו כי כתוצאה מהפרשי שער בין מועד העברת דמי הרצינות לחשבון הנאמנות לבין מועד ההמרה כאמור, ייתכן והסכום נטו שיתקבל בעקבות ההמרה (לאחר ניכוי עמלות שיחולו בגין ההמרה, להלן: "הסכום נטו") יהיה נמוך מסכום דמי ההרשמה הנקוב לעיל, ובמקרה כאמור, הסכום בו נזוכה בחשבון הנאמנות יהיה הסכום נטו, ואין ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד נאמן החברה ו/או כנגדכם ו/או כנגד מי מטעמכם בגין ו/או בקשר לכך. 
  1. אנו מסכימים, כי אם תוך 10 ימים ממועד חתימתנו על בקשת רכישה זו (להלן: "תקופת המו"מ"), לא ייחתם על ידינו חוזה מכר, מכל סיבה שהיא (להלן: "אי השלמת הרכישה") – תוכלו להודיע לנו על דחיית הצעתנו, לפי בקשת הרכישה ו/או על סיום המו"מ, אם וככל שיתנהל בינינו, לאור בקשת הרכישה (להלן: "סיום שמירת הדירה בתום תקופת המו"מ") ובהתאם תוכלו לראותנו כמוותרים ויתור מוחלט וסופי על בקשה זו וכמסתלקים ממנה על כל המשתמע מכך, בקשה זו תפקע מאליה ותיחשב כבטלה ומבוטלת, בלא צורך בהודעה נוספת כלשהי מצדכם, לא תהיו חייבים לשמור עבורנו את הדירה או כל יחידה אחרת בפרויקט ותהיו חופשיים לשווק ו/או למכור את הדירה לכל מאן דהוא, לפי שיקול דעתכם, ואנו מוותרים מראש באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיכם ו/או כלפי צד שלישי בקשר לכך.
  2. ביחס לדמי ההרשמה אנו מסכימים כי תורו לנאמן החברה לפעול בהתאם למפורט להלן:
   1. אם תודיעו לנו על סירובכם להיעתר לבקשת הרכישה, שלא בנסיבות של אי השלמת הרכישה על ידינו (להלן: "הודעת הסירוב"), כי אז תורו לנאמן החברה להשיב לנו את דמי ההרשמה (בניכוי עמלות העברה), בסמוך לאחר מתן הודעת הסירוב וחתימתנו על כל המסמכים שיידרשו לשם כך על ידיכם ו/או על ידי נאמן החברה. 
   2. אם תודיעו לנו על סיום שמירת הדירה בתום תקופת המו"מ או אם נודיעכם בכתב, קודם לתום תקופת המו"מ (לרבות הארכתה, ככל שתהיה, לפי שיקול דעתכם), כי אין בכוונתנו לרכוש מכם את הדירה ו/או לחתום על חוזה המכר (להלן: "ההודעה על הביטול"), תהיו רשאים לחלט את סכום דמי ההרשמה כפיצוי מוסכם ומוערך מראש על ידינו ולהורות לנאמן החברה להעביר אליכם את דמי ההרשמה (בניכוי עמלות העברה). 
   3. אם ייחתם בינינו חוזה המכר, נהיה זכאים להשבת דמי ההרשמה לידינו או לזקיפתם לטובתנו, ע"ח התשלום הראשון של מחיר הדירה, לפי בחירתכם. 
  3. ידוע לנו כי התנאים המלאים והמחייבים של ההתקשרות לרכישת הדירה יהיו אך ורק אלה שיופיעו בחוזה המכר על נספחיו, ועם חתימת חוזה המכר (ככל וייחתם) - תהא בקשה זו בטלה ומבוטלת.
  4. ידוע לנו, כי קבלת בקשת הרכישה במשרדכם, תשלום דמי ההרשמה על ידינו אליכם ופירעון דמי ההרשמה על ידכם, אינם מחייבים אתכם בהסכמה לבקשת הרכישה ו/או לחתימתכם על חוזה מכר, לפי העקרונות האמורים בבקשת הרכישה ו/או בדוגמת חוזה המכר ו/או בכלל וכי נתונה לכם הזכות, בכל עת, להעביר לנו הודעת סירוב, מבלי שתהא לנו כל טענה ו/או דרישה כלפיכם – למעט לעניין השבת דמי ההרשמה לידינו, כאמור לעיל.
  5. הובהר לנו וידוע לנו, כי בקשת הרכישה אינה מהווה זיכרון דברים ו/או חוזה מכר ואינה יוצרת כל התקשרות חוזית או בסיס כלשהו להתקשרות חוזית בינינו לביניכם וכי אין בה כדי לזכות אותנו ברישום הערת אזהרה ו/או משכון ו/או כל הערה אחרת, לרבות בממ"י, בקשר עם הדירה ו/או זכויותיכם בפרויקט.
  6. אנו מסכימים כי העתק של בקשה זו וכן שמותינו, כתובותינו ומספרי הטלפון שלנו יימסרו לגורם המממן, ויוחזקו במאגרי המידע שלו. ידוע לנו כי הגורם המממן עשוי לפנות אלינו לצורך שיווק שירותים בנקיים, לרבות באמצעות דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולא תהא לנו כל טענה בקשר לכך. ידוע לנו שלא חלה עלינו חובה חוקית להסכים למסירת המידע הנ"ל.
  7. הערות:___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________.
  8. מועד לחתימת חוזה נקבע ליום: __________, בשעה: _______ במשרדי החברה, במרכז עזריאלי, בנין משולש, קומה 36, תל אביב.
  9. נחתם בפני נציגכם _______________ שקיבל את ההודעה ודמי ההרשמה
    לראיה באנו על החתום: